Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

...Alle prestaties, werken en werven van Euroclean voor klanten zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Wijzigingen en aanpassingen van huidige algemene voorwaarden worden door de klant stilzwijgend aanvaard bij gebrek aan protest van de facturen waarop zij vermeld zijn.

Artikel 2

De klant verplicht zich om aan het personeel van Euroclean toegang te geven tot de door het contract voorziene lokalen, op de gepaste uren, zodat Euroclean haar prestaties zou kunnen uitvoeren. De klant verplicht zich ook aan Euroclean het water, de elektriciteit, evenals de eventuele verwarming van de lokalen gratis te leveren. Alle nutteloze verplaatsingen van Euroclean wegens gebrek aan water, elektriciteit, toegang tot de lokalen, onmogelijkheid te werken...evenals elke werkloosheid van het personeel van Euroclean die aan de klant te wijten is, zullen hem volgens de gebruikelijke tarieven van Euroclean gefactureerd worden.

Artikel 3

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van Euroclean contant en zonder disconto bij ontvangst betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur of in geval van verbreking van het contract, zullen alle facturen van Euroclean aan de klant onmiddellijk opeisbaar worden.

Alle bedragen en facturen die niet op de vervaldag door de klant aan Euroclean zullen betaald worden,  zullen van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden enerzijds met moratoire interesten berekend aan 10 % per jaar vanaf de dag van opeisbaarheid van de factuur of het ontstaan van de schuldvordering  van Euroclean tot de dag van volledige betaling en anderzijds met een forfaitaire schadevergoeding of schadebeding gelijk aan 10 % van de aan Euroclean verschuldigde sommen en facturen met een minimum van 250 €.  Er zal 15 euro per betalingsherinnering aangerekend worden.

Euroclean is gerechtigd de maandelijkse abonnementsprestaties vanaf de 1ste dag van de maand aan de klant te factureren. Deze facturen van prestaties die nog moeten uitgevoerd worden zijn dan verschuldigd en eisbaar op de laatste dag van de facturatiemaand. Facturen van minder dan 500 € zullen automatisch met administratie kosten van 15 € per factuur vermeerderd worden.

Artikel 4

Alle betalingen van de klant dienen uitsluitend op de maatschappelijke zetel van Euroclean uitgevoerd te worden door overschrijving op een bankrekening van Euroclean. Betalingen in speciën, door cheques of op een andere wijze zijn niet toegelaten, ongeldig en aan Euroclean niet opeisbaar.

Bij gebrek aan protest per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen van een factuur wordt deze factuur, de  gefactureerde som en de gefactureerde werken van Euroclean stilzwijgend en onherroepelijk door de klant aanvaard. De klant verbiedt zich de terugbetaling te vorderen van om het even welke betaling die hij in het voordeel  van Euroclean uitgevoerd heeft, behoudens evidente materiële vergissing.

Artikel 5

Elke klacht betreffende het personeel  van Euroclean en/of de door Euroclean uitgevoerde werken moet, om  ontvankelijk te zijn,  aan Euroclean onmiddellijk en ten laatste binnen de twee kalenderdagen volgend op het feit of de werken, die er het voorwerp van zijn, uitsluitend per aangetekende brief medegedeeld worden. De klant draagt de volledige bewijslast van de door hem ingeroepen grieven en klachten en aanvaardt dat Euroclean niet door een resultaatsverbintenis, maar door een middelenverbintenis gehouden is. Tussen partijen is de uitvoering van de gegeven opdracht essentieel  en is de vermelding van een aantal uren prestaties louter indicatief en secundair.

Artikel 6

De prijzen van Euroclean worden bepaald in functie van de lonen, sociale lasten en andere uitgaven op het ogenblik van de opstelling van de offerte of de afsluiting van het contract. De gefactureerde bedragen houden tevens rekening met de bepalingen voortvloeiend uit de toepasselijke sectorale overeenkomsten (met name wat betreft de minimumprestatie van personeelsleden van Euroclean). Euroclean stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prestaties van haar personeelsleden in het kader van voormelde regelgeving worden verricht zonder extra facturatie voor de klant. Echter, wanneer dit onmogelijk is, komt de minimumprestatie die wordt gefactureerd aan de klant overeen met één (1) arbeidsuur.

In geval van verhoging van de lonen, sociale lasten en/of andere uitgaven ten gevolge van de evolutie van het indexcijfer, sectoriele akkoorden of andere omstandigheden zal Euroclean gerechtigd zijn onmiddellijk de prijzen, die bij de klant van toepassing zijn, aan de verhoging(en) aan te passen.

Artikel 7

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het contract tussen Euroclean en de klant voor onbepaalde duur  afgesloten . Elke partij kan dit contract jaarlijks beëindigen per aangetekend schrijven uiterlijk zes maanden voor de verjaardag van het contract. In geval van een contract van bepaalde duur, kan elke partij dit contract beëindigen per aangetekend schrijven uiterlijk zes maanden voor de einddatum van het contract.

Bij gebrek aan een geldige opzeg van het contract per aangetekende brief zes maanden voor de verjaardag van een contract  zal het contract zich stilzwijgend hernieuwen voor opeenvolgende perioden van één jaar. Met de verjaardag van het contract wordt er bedoeld de startdatum van het contract en niet de datum van ondertekening van dit contract.

Artikel  8

De aansprakelijkheid van Euroclean uit hoofde van verlies en/of schade ten gevolge van een schadegeval kan alleen door de klant ingeroepen worden indien hij het schadegeval aan Euroclean ten laatste binnen de drie dagen schriftelijk heeft medegedeeld, zodat Euroclean tot een intern onderzoek kan overgaan en indien hij het bewijs levert van een fout van het personeel van Euroclean. Een dergelijk schadegeval kan niet door de klant ingeroepen worden om zijn facturen niet te betalen, de uitvoering van het contract te schorsen of het contract eenzijdig te beëindigen. In het kader van de contractuele relaties verzaakt de klant aan de inroeping van de exceptie van niet-uitvoering om de betaling van de facturen van Euroclean te schorsen of uit te stellen. Euroclean is niet aansprakelijk voor diefstallen en oneerlijke handelingen die door zijn personeelsleden gepleegd worden. De klant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om deze feiten te voorkomen.

Artikel 9

De klant verplicht zich geen enkel lid van het personeel van Euroclean in dienst te nemen, onder welke vorm ook, met wie hij betrekkingen heeft gehad in het kader van de uitvoering van het contract. Dit geldt tijdens de contractuele relaties met Euroclean en gedurende een periode van zes maanden na het einde van de contractuele relaties of ingaande op de dag wanneer dit lid niet meer tot het personeel van Euroclean behoort. Bij elke schending van deze verplichting zal de klant aan Euroclean de daaruit voortspruitende nadelen en schade vergoeden. Deze vergoeding aan Euroclean verschuldigd mag in geen geval lager zijn dan € 5000. Behalve voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Euroclean mag haar personeel geen andere werken uitvoeren dan deze die in het contract voorzien zijn. Zouden zulke werken toch op aanvraag van de klant worden uitgevoerd dan zullen ze door Euroclean aan de klant gefactureerd worden volgens de gebruikelijke tarieven van Euroclean.

Artikel 10

Indien de klant in gebreke blijft zijn facturen op hun vervaldag  te betalen of andere verbintenissen na te leven zal Euroclean van rechtswege gerechtigd zijn haar prestaties te schorsen tot regularisatie van de betalingsachterstand of de niet uitgevoerde verbintenissen door de klant. Na verzending door Euroclean aan de klant van een aangetekende ingebrekestelling tot betaling binnen de 14 kalenderdagen van vervallen facturen of bedragen, zal Euroclean van rechtswege gerechtigd zijn  het contract te verbreken lastens de klant indien deze laatste in gebreke bleef tot betaling binnen de 14 dagen van de vervallen facturen.

Artikel 11 

Indien het contract tussen partijen lastens de klant ontbonden wordt, zal hij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de waarde van zes maanden contractuele prestaties aan Euroclean verschuldigd zijn. Voor werken met een eenmalig karakter zal de schadevergoeding 80 % van de kost van de overblijvende werken bedragen.

Artikel 12 

Indien Euroclean haar verbintenissen niet uitvoert, zal de klant het contract alleen kunnen ontbinden in geval van zware fout van Euroclean en na verzending van een aangetekende ingebrekestelling die binnen de 30 dagen zonder gevolg van Euroclean bleef. In geval van ontbinding van het contract ten hare last, zal Euroclean gehouden zijn de door de klant geleden schade te vergoeden. De klant draagt de bewijslast van de geleden schade. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan de waarde van drie  maanden contractuele prestaties met een maximum van 12.500 €. Voor werken met een eenmalig karakter is de aansprakelijkheid van Euroclean eveneens beperkt tot een maximum van 12.500 € per werf.

De klant zal ook gehouden zijn Euroclean te vergoeden indien de voorwaarden waarin Euroclean zijn prestaties moet uitvoeren niet conform zijn aan deze die de klant bij de offerte, in het lastenboek of in het contract heeft beschreven.

Artikel 13 

Euroclean is gerechtigd eenzijdig de planning en de organisatie van zijn prestaties te regelen volgens de noodwendigheden (bv ziekte) en kan ten allen tijde eenzijdig en zelfs zonder voorafgaand overleg met de klant de planning en de organisatie wijzigen. Indien op aanvraag van de klant de planning en de organisatie van Euroclean dient gewijzigd te worden, zullen alle aanvullende kosten (personeelskosten, afschrijvingen van investeringen,…) door de klant aan Euroclean verschuldigd zijn.  Bij weigering zal Euroclean van rechtswege gerechtigd zijn  het contract met onmiddellijk ingang te verbreken lastens de klant.

Artikel 14

Indien een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een lastenboek en niet op basis van een voorafgaand werfbezoek (geheel of gedeeltelijk), en indien wordt vastgesteld dat de inhoud en/of omstandigheden niet overeenkomen met de beschikbaar gestelde gegevens, dan zijn de kosten hieraan verbonden ten laste van de klant. Bij weigering zal Euroclean van rechtswege gerechtigd zijn  het contract te verbreken lastens de klant.

Artikel 15

Het aantal werkdagen wordt beschreven in het werkprogramma en stelt een jaarlijks gemiddelde voor. Met uitzondering van een schrikkeljaar, in dit geval wordt 29 februari afzonderlijk aangerekend. In onze berekeningen voorzien wij gemiddeld 10 wettelijke feestdagen per jaar. Feestdagen zoals het feest van de Franse en/of Vlaamse Gemeenschap maken geen deel uit van dit gemiddelde. Geen enkele creditnota zal aangevraagd worden voor feestdagen die op een gewone werkdag vallen (feest van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap inbegrepen).

De klant verbindt zich jaarlijks ten laatste vóór 15 december Euroclean schriftelijk op de hoogte te brengen van de jaarlijkse collectieve sluitingsdagen, van de recuperatiedagen van de feestdagen en van de eventuele brugdagen die in zijn onderneming voor het komende jaar van toepassing zullen zijn, zodat de compensatiedagen van de klant met deze van het personeel van Euroclean zouden kunnen overeenstemmen. Een nieuwe klant zal onmiddellijk en ten laatste 15 dagen na het begin van de prestaties van Euroclean de jaarlijkse collectieve sluitingsdagen, de recuperatiedagen van feestdagen en de eventuele brugdagen aan Euroclean mededelen.  Bij gebrek dit te doen binnen de hierboven aangegeven termijn zal de klant gehouden zijn de lonen, lasten en kosten van de niet gepresteerde dagen van het personeel van Euroclean ten laste te nemen en aan Euroclean te vergoeden zelfs indien het personeel niet heeft gepresteerd daar Euroclean niet in staat werd gesteld deze sluitingsdagen en recuperatiedagen aan haar personeelsleden mede te delen.

Artikel 16 

Indien er significante investeringen (machines, rijdend materiaal,, ...) dienen te gebeuren, voorziet Euroclean een periode van vijf jaar voor de afschrijving van deze investeringen. Daarom, tenzij anders vermeld staat in het lastenboek van de klant, gaat de klant akkoord bij vroegtijdige beëindiging van het contract (binnen de drie jaar), om alle investeringen zelf over te nemen of door de nieuwe dienstverlener tegen de restwaarde. Euroclean behoudt zich het recht voor om deze investeringen over te dragen.

Artikel 17

Voor het verstrekken van glaswasdiensten, zal regen de uitvoering van de schoonmaakdiensten niet belemmeren. Als de prestatie niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een uitdrukkelijk verzoek van de klant (binnen de 2 werkdagen) voorafgaand aan de prestatie, zal deze volledig aangerekend worden. In dit geval zal de klant geen recht hebben op enige schadevergoeding en / of compensatie van Euroclean.

Artikel 18

Het contract tussen Euroclean en de klant is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan de toepasselijke decreten van de Gewesten met hun uitvoeringsbesluiten en zal te goeder trouw uitgevoerd worden. Geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de aansprakelijkheid en/of de verbreking van het contract tussen Euroclean en de klant behoren tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken te Brussel.

Artikel 19

De toepassing vanaf 1 april 2014 van de wet van 8 december 2013 op de aanwezigheidsregistratie (checkin at work) voor werken in onroerende staat (o.a. onderhouden, herstellen, poetsen) gelijk aan of hoger dan 800.000 € excl. BTW voor één opdrachtgever en op één locatie die geheel door Euroclean worden uitgevoerd, in eigen beheer of door onderaannemers, is ten laste van Euroclean. Indien Euroclean slechts een deel van de werken ter waarde van minder dan 800.000€ excl BTW uitvoert, in eigen beheer of door onderaannemers, in opdracht van een hoofdaannemer dan is deze aanwezigheidsregistratie ten laste van de hoofdaannemer, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden 

Artikel 20 

Tijdens de looptijd van een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur, zal elke herziening of elke wijziging die tot gevolg heeft een herziening naar beneden van de facturatie en/of van het aantal tewerkgestelde arbeiders van Euroclean, op aanvraag van de klant of van Euroclean, pas van kracht worden na instemming door beide partijen en ten vroegste zes maanden na de aangetekende kennisgeving van de herzieningsaanvraag.

Bij overname van personeel van de klant dient deze de kosten van een urenvermindering te dragen.

Artikel 21

Wanneer werklieden en werksters gewoonlijk bij dezelfde klant werken, en wanneer het personeel van deze klant geniet van een niet bij de wet voorziene feestdag, anders dan de dag bedoeld in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben de werklieden en de werksters recht op het loon van die dag, in dezelfde voorwaarden waarin een wettelijke feestdag wordt betaald.

Artikel 22

Vanaf 1 januari 2015, wordt de minimumprestatie vastgelegd op één uur dat verspreid mag worden over meerdere direct opeenvolgende werven. Met  “direct opeenvolgende” wordt verstaan een verplaatsing van maximum 10 minuten wandelafstand tussen twee werven.

 

Algemene aankoopvoorwaarden

Artikel 1

Enkel de bestellingen en overeenkomsten welke door onze Onderneming schriftelijk werden bevestigd zijn geldig.

Artikel 2

Daarenboven zijn enkel de levering- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op onze bestelbon geldig. Wij aanvaarden geen andere voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door onze Onderneming aanvaard werden.

Artikel 3

Alle documenten die ons in verband met onze bestelling worden toegezonden, moeten verplicht de referenties en het nummer van onze bestelbon vermelden.

Artikel 4

Een leveringsnota is verplicht bij iedere zending van goederen.

Artikel 5

De verkoper verplicht er zich uitdrukkelijk toe slechts goederen van eerste kwaliteit te leveren, welke volledig beantwoorden aan hun bestemming, onberispelijk van constructie en gesteldheid zijn, evenals van een verzorgde uitvoering. Krachtens deze verbintenis en gedurende een periode van één jaar na het in dienst stellen van apparaten, zal de verkoper op eigen kosten, op de plaats waar de apparaten zich bevinden, alle constructie fabricatiefouten herstellen en gratis onbruikbare stukken vervangen.

Artikel 6

De voorgeschreven leveringsdatum is formeel en begint te lopen vanaf de eerste werkdag na de datum van onze bestelling. Indien deze datum door de verkoper niet wordt nageleefd, zullen wij hem 1 % van het totaal bedrag van de bestelling – onbegrensd – aanrekenen per week vertraging. Deze boetes zijn definitief en niet voorwaardelijk. Zij zijn van rechtswege verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 7

Indien de overeengekomen leveringstijd verstreken is, zijn wij gerechtigd, zonder aanmaning noch juridische tussenkomst, en onverminderd onze andere rechten, de bestelling of het overblijvend gedeelte ervan, te schrappen. De verkoper kan hiervoor geen enkele aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 8

De verkoper is steeds verantwoordelijk voor de verliezen van agio en de eventuele transportrisico’s, gekoppeld aan zijn levering.

Artikel 9

De verkoper blijft verantwoordelijk voor de goederen tot bij de levering, die moet geschieden op het adres en het uur aangegeven op onze bestelbon.

Artikel 10

De facturen moeten naar de Internationalelaan 55, gebouw F te 1070 Anderlecht gezonden worden in één exemplaar en aldaar toekomen ten laatste de vijfde dag van de maand volgend op de levering van de goederen of de prestatie van diensten (poststempel ten bewijze), anders zal de betaling ervan met één maand uitgesteld worden.

Artikel 11

De betaling gebeurt volgens onze keuze, en indien niet anders overeengekomen, 60 dagen einde van de maand na ontvangst en goedkeuring van de factuur ofwel contant, mits korting overeen te komen met de verkoper, binnen de acht dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. Wij behouden ons het recht voor per wissel te betalen; betalingen in speciën zijn uitgesloten.

Artikel 12

De leveringen moeten minimum beantwoorden aan de huidige veiligheidsnormen en milieuvoorschriften voorzien in de wetgeving.

Artikel 13

De levering van goederen moet geschieden met alle noodzakelijke toebehorende documenten in de 3 landstalen en het Engels, zoals, handleiding, waarborgattest e.d.. De onderneming behoudt zich het recht om, via een eenvoudig schrijven, fax of e-mail, van de aankoop af te zien in geval van faillissement of overname (van activiteiten) van de verkoper.

Artikel 14

Bij het ontwerpen van het product en de verpakking en/of bij de keuze van de materialen, verbindt de verkoper zich ertoe om al de verplichte en mogelijke maatregelen te nemen opdat hij aan al de wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu zou voldoen. Meer specifiek zal de verkoper zich ertoe verbinden om proactief samen te werken met de klant voor de uitvoering van brand- en milieubeschermingsmaatregelen.

Artikel 15

De verkopers zijn verantwoordelijk voor het terugnemen van de verpakkingen. Zij kunnen op 2 manieren aan deze verplichting voldoen: ofwel voeren zij een eigen terugnamesysteem in ofwel doen ze hiervoor beroep op een externe geaggregeerde instantie (Fost Plus en Val I Pac).

Artikel 16

Ingeval van geschillen, van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, ongeacht de plaats waar de verbintenis ontstaan is of uitgevoerd moet worden en ongeacht de wijze van betaling.

Deze website is ontwikkeld door Tom IT - website en app ontwikkeling.